Support
cargopoint
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การเดินพิธีการศุลกากร

วันที่: 15-03-2018

 
การเดินพิธีการศุลกากร

พิธีการศุลกากรขาออก Export Customs Clearance

สินค้าที่ต้องการจะส่งออกจากประเทศไทยตามขั้นตอนการส่งออกทั่วๆ ไปนั้น จะต้องมีการตรวจสอบ และควบคุมผ่านฝ่ายศุลกากร บทบาทและหน้าที่ศุลกากรนั้นคือ จะคอยตรวจสอบถึงข้อจำกัดของสินค้าควบคุม ต่างๆ ที่จะส่งออกไปจากประเทศไทย และยิ่งกว่านั้น ศุลกากรจะคอยรวบรวมและรายงานไปยังรัฐบาล เผื่อ สนองนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล สินค้าจะไม่สามารถให้ถูกจัดส่งออกไปได้ถ้าไม่ได้มีรายงานถึงข้อมูลต่างๆ ให้กับกรมศุลกากร เพื่อเป็นการตรวจสอบ และยืนยันว่าให้สามารถส่งออกนอกประเทศได้

 

เป็นการตรวจสอบ และยืนยันว่าให้สามารถส่งออกนอกประเทศได้ การบริการของทางเรายังรวมถึง การเดินพิธีการศุลกากรขาออก ทางเราจะจัดการการเดินพิธีการ ส่งออกใหฟ้กับทางลูกค้า เพื่อเป็นการทำให้แน่ใจว่าสินค้าจะถูกส่ง ออกไปยังต่างประเทศได้อย่างไม่มีปัญหา และเรียบร้อย การส่งออกทุกชิปเม้นท์เราจะจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเดินพิธีการศุลกากรขาเข้า ปลายทางให้กับลูกค้าดังนี้สำหรับงานส่งออกทางเรือ

สำหรับงานส่งออกทางเครื่องบิน
  • INVOICE
  • PACKING LIST
  • BILL OF LADING (B/L)
  • INVOICE
  • PACKING LIST
  • AIR WAYBILL (AWB)

การส่งออกสินค้าบางประเภทจำเป็นจะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้สำหรับเดินพิธีการศุลกากรที่ประเทศปลายทาง เราจะจัดเตรียมเอกสารให้ท่านเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้


เอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Certificate of Origin (C/O) : สำหรับสินค้าที่เป็นผ้า (ส่วนมากสำหรับส่งออกสินค้าที่ทำจากผ้าไปประเทศในแถบยุโรป)
เอกสารรับรองสุขอนามัยพืช Phytosanitary Certificate : สสำหรับสินค้าการเกษตร เช่นต้นไม้ และสำหรับสินค้าที่ทำจากไม้ ที่จะนำเข้าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ISF Filling Form for USA : สำหรับทุกชิปเม้นท์ที่ส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาทางเรือ


พิธีการศุลกากรขาเข้า Import Customs Clearance

เมื่อ สินค้าได้ถูกจัดส่งไปยัง ที่ หมายปลายทางแล้ว ผู้นำเข้า มีความจำเป็น ที่จะต้อง ส่งเอกสาร การสำแดงสินค้า และ เอกสาร สำคัญต่าง ๆ เพื่อ การนำเข้า กับ กรมศุลกากร ที่ ท่าเรือ ที่จะนำสินค้า เข้า ใน ประเทศนั้น ๆ การขนส่งสินค้านำเข้าจะไม่ได้ ถูก บันทึก ลง ณ ที่หมายปลายทาง จนกว่า การขนส่งสินค้า จะ ไปถึงที่ ท่าเรือ นั้น ๆ การขนส่งสินค้าจะถูกตัดสินโดย กรมศุลกากร และ จะมีการ เรียกเก็บ ภาษี นำเข้าต่าง ๆ มันจะ ตาม ข้อมูล เพิ่มเติม ขึ้น อยู่ กับ สินค้าที่จะนำเข้า โดย ไม่คำนึงถึง มูลค่าสินค้า ผู้นำเข้า อาจจะมีความต้องการ ที่จะได้รับการอนุญาติ และ ได้รับการอำนวยความสะดวกในการเดินพิธีการนำเข้าสินค้า และ ในบางกรณี นั้น มีความจำเป็น ที่จะต้องใช้ตัวแทนในการ เคลียสินค้า จำเป็นที่จะต้องทำการติดต่อ ล่วงหน้าก่อน ที่การนำเข้าจะมาถึงภาษี นำเข้า

การให้บริการของเราจะไม่รวมเรื่อง ภาษีนำเข้า ภาษี นำเข้าเหล่านี้ จะขึ้นตรง กับ ผู้รับสินค้า และ จะถูกชำระ ก็ต่อเมื่อ สินค้านั้นๆ ได้ถูกส่งมาถึงท่าเรือ นั้นๆ ทางเราขอแนะนำให้ทางคุณ เช็คข้อมูล โดยตรง กับ กรมศุลกากร ของประเทศคุณ ภาษีนำเข้านั้น จะสามารถถูกคำนวณ ได้ หลากหลายวิธี แต่ ส่วนใหญ่ ก็จะ คำนวณ จาก มูลค่าสินค้าที่ สำแดงมาบนเอกสาร ภาษีนำเข้า นั้น จะแตกต่างกัน ออกไป ขึ้นอยุ่กับ ประเภทสินค้า และ กฎของแต่ละประเทศนั้นๆ บางประเทศ อาจจะมี ข้อจำกัด ในแต่ละประเภทสินค้าแตกต่างกันไป ภาษีนำเข้านั้น บางครั้ง อาจจะต่ำถึง ศุนย์ หรือ สูง จน ขนาด เป็น 100 % ของมูลค่าสินค้าที่สำแดง เลยก็ได้ ดังนั้น ราคาสินค้าที่ คุณสำแดงใน เอกสาร จะส่งผลต่อ จำนวนภาษีที่จะต้องชำระ ในทางกลับกัน มันจะส่งผล กับ เรื่องการ เคลม สินค้าเช่นกัน ในกรณีที่สินค้านั้นเสียหาย ถ้า เราสำแดง ราคาไปสูง ก็จะทำให้เสียภาษี สูง แต่ ในเวลา การเคลมสินค้า ก็จะได้ เคลมในมูลค่าที่สูงตามเช่นกัน